+3804733 28328 dnz_21@ukr.net
Обрати сторінку

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Відповідно до статі 20 «Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти» Закону про дошкільну освіту:

  1. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його завідувач – Опара Галина Іванівна, за  відсутності завідувача її обов’язки виконує вихователь – методист Брайко Тетяна Анатоліївна.
  2. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільного навчального закладу є педагогічна рада. До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять усі педагогічні працівники закладу і старша медсестра. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу №21 є його завідувач. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради дошкільного навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

.      У закладі дошкільної освіти №21 діють:

– Рада закладу – орган самоврядування працівників  закладу освіти  і батьків;

–   Батьківський комітет – орган батьківського самоврядування;

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти  №21 є загальні збори  колективу.

Загальні збори  заслуховують звіти завідувача з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньо-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.