+3804733 28328 dnz_21@ukr.net
Обрати сторінку

СТАТУТ

Статут дошкільного навчального закладу
 №21 “Оленка”

I. Загальні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад №21 «Оленка» (ясла – садок) комбінованого типу Смілянської міської ради Черкаської області створено шляхом перереєстрації дитячого комбінованого ясла-саду №21 «Оленка» і являється його правонаступником.
1.2. Юридична адреса  дошкільного закладу: 20706, Черкаська область, м.Сміла, вулиця 40 років Перемоги, 28,тел.3-38-21.
1.3. Засновником  дошкільного закладу є Смілянська міська рада. За дорученням засновника Управління освіти і науки, молоді та спорту Смілянської міської ради здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” і Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженим Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 27.03.2006 №240/165, іншими нормативно-правовими актами, наказами та рекомендаціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує  формування та реалізує державну політику у сфері освіти та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, власним статутом.
         1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може здійснювати самостійний бухгалтерський облік, мати реєстраційний рахунок в  органах управління Державної казначейської служби України у м. Сміла Черкаської області.
1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, зміцнення здоров’я, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-відновлювальною роботою.
1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини;
забезпечення корекційно-відновлювальної та оздоровчо-профілактичної роботи з дітьми, з вадами зору, опорно-рухового апарату, а також з дітьми які мають порушення мовлення;
виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
створення фізичного, емоційного, психологічного комфорту шляхом впровадження нетрадиційних методів оздоровлення;
виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;
забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним статутом.
1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:
реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;
забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;
дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;
дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;
безпечні умови освітньої діяльності.
1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом, юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.11. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до Законів України  “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Дошкільний заклад має право відповідно до законодавства України укладати договори про співробітництво,
встановлювати прямі зв’язки із навчальними  закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн.
1.14. Дошкільний заклад може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції вад фізичного розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

II. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розраховано на 176 місць. На кожний навчальний рік мережа груп, режим роботи груп та тривалість перебування в них дітей встановлюється у відповідності до рішення виконавчого комітету  Смілянської міської ради.
2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові), відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в дошкільному закладі.
Наповнюваність груп дітьми становить:
для дітей віком від 1 до 3-х років – до 15 осіб;
для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб;
в оздоровчий період – до 15 осіб.
2.3. До спеціальних груп зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ринолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення при збереженому слухові та інтелекті.
 Не зараховуються до спеціальних груп діти, які мають виражені порушення слуху, зору; розумово відсталі; з психопатоподібною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.
 Відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки  України, наповнюваність спеціальних груп дітьми з важкими порушеннями мовлення не повинна перевищувати 10 осіб, з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення не повинна перевищувати 12 осіб.
2.4. Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров’я дитини, медичної довідки про епідеміологічне оточення, витягу протоколу засідання Черкаської обласної психолого – медико – педагогічної консультації (для зарахування в групи компенсую чого типу), документів для звільнення від батьківської плати за утримання
Протипоказаннями для зарахування дітей до спеціальних груп дошкільного закладу є:
усі хвороби в період загострення;
хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, травлення та ін. у період декомпенсації, ендокринні захворювання, що потребують індивідуального догляду і лікування;
інфекційні хвороби до закінчення строку ізоляції, бацилоносії дифтерії та кишкових інфекцій;
період лікування заразних та паразитарних хвороб очей та шкіри;
злоякісні захворювання крові, недостатність кровообігу будь-якого ступеня; активні форми туберкульозу;
психічні захворювання, що супроводжуються тяжким та глибоким недоумством та іншими важкими нервово-психічними розладами;
різні форми енурезу, енкопрезу;
психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;
венеричні захворювання;
тяжкі вади опорно-рухового апарату, що унеможливлюють самостійне пересування та обслуговування.
 2.5. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).
2.6. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
2.7. Дошкільний заклад письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не пізніше як за 10 календарних днів.
2.8. Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

III. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин, при необхідності згідно з рішенням засновника. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.
3.2. Режим роботи дошкільного закладу, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється засновником відповідно до законодавства України.
3.3. Щоденний графік роботи: з 7.30-18.00;
       ясельна група – з 7.30-18.00
       дошкільна група- з 7.30-18.00
       1 група цілодобова (24 год.)
3.4.Тривалість занять у дошкільному закладі становить:
      – ясельний вік –  15 хвилин
      – молодший вік -20 хвилин
      – середній вік -25 хвилин
      – старший вік -35 хвилин

IV. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік в дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.
4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради . План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період додатково погоджується з органом Державної санітарно-епідеміологічної служби .
4.4. У дошкільному закладі навчання та виховання дітей здійснюється українською мовою.
4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
Навчально-виховний процес у спеціальних групах здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми, затвердженими в установленому порядку.
4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчими, гуманітарними, інтелектуальними, духовними, художньо-естетичними, театральними, музичними напрямками.
4.7. Щоденна кількість і послідовність занять для дітей визначається орієнтовним розкладом, складеним відповідно до Державної базової програми або до інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог, з урахуванням проведення корекційно-розвивальної роботи; схвалюється педагогічною радою і затверджується завідувачем дошкільного закладу.
4.8. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу.

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натуральних норм харчування.
5.2.Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється на підставі договорів на постачання продуктів, укладених між переможцем конкурсних торгів, проведених конкурсним комітетом  та управлінням освіти, молоді та спорту на право постачання продуктів харчування.
5.3. У разі переходу дошкільного закладу на самостійний баланс договори укладаються між постачальником та адміністрацією закладу.
5.4.У разі організації харчування приватним підприємцем договір укладається між адміністрацією дошкільного закладу та приватним підприємцем.
Умови постачання продуктів харчування в дошкільний заклад:
– постачальник гарантує якість продуктів харчування сертифікатами і протоколами аналізів регіональної лабораторії;
– відвантаження продуктів харчування здійснюється відповідно до погодженого сторонами графіку на підставі замовлень;
– продукти харчування постачаються в дошкільний заклад спеціальним автотраспортом замовника, обладнаним спеціально марковою тарою;
– замовник має право відмовитися від неякісних продуктів харчування, забруднених та деформованих.
5.5.У дошкільному закладі встановлено триразове збалансоване харчування для груп загального розвитку; та чотирьох разове харчування в цілодобовій групі.
5.6. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та завідувача дошкільним закладом.
5.7. Порядок встановлення плати за харчування дитини в дошкільному закладі визначається рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради.

VI. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1 Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється  штатним медичним працівником (старшою медичною сестрою) та лікарем міської дитячої поліклініки.
6.2. Медичний персонал  здійснює лікувально-профілактичні заходи, проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування,  медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.
6.3. До основних обов’язків медичних працівників дошкільного закладу належать:
моніторинг стану здоров’я, фізичного та психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
проведення лікувально-оздоровчих заходів;
організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження, профілактикою травматизму;
медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу тощо.
6.4. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. Для здійснення корекційно-відновлювальної роботи обладнані відповідні приміщення.

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, подяки, грошові премії в межах затвердженого фонду заробітної плати або за рахунок інших власних надходжень.  
7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
– безоплатна дошкільна освіта;
– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
– здоровий спосіб життя;
– безоплатне медичне обслуговування;
– інші права, передбачені чинним законодавством України.
7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
– вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
– інші права, передбачені чинним законодавством України.
7.5. Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:
– забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;
– своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
– своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;
– слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;
  – поважати гідність дитини;
– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
інші обов’язки, що передбачені законодавством України.
Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.
7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.8. Педагогічні працівники мають право:
– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
– брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
– об’єднуватися у професійні спілки України та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;
– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
– проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
– на захист професійної честі та власної гідності;
– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;
– інші права, що не суперечать законодавству України.
        7.9.Педагогічні працівники зобов’язані:
– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
– виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
– дотримуватися педагогічної етики в колективі, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків ;
– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного або психічного насильства;
– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;
– виконувати накази та розпорядження керівництва;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
       7.10.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством України.
       7.11.Педагогічних працівників дошкільного закладу призначає на посади та звільняє з посад завідувач дошкільного закладу за погодженням начальника управління освіти, молоді та спорту.
      7.12. Інших працівників дошкільного закладу призначає на посади та звільняє з посад завідувач дошкільного закладу.
      7.13.Педагогічні працівники дошкільного закладу один раз на 5 років підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
      7.14. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” проходять періодичні медичні огляди в установленому порядку.            
       7.15. Педагогічне навантаження педагогічних працівників – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу й визначається на підставі законодавства України.
       7.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи  відповідно до чинного законодавства України.

VIIІ. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником та уповноваженим органом – управлінням освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.
          8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу  здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади начальником управління освіти, молоді та спорту  згідно з законодавством України.
 Завідувач дошкільного закладу:
– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
– діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
– видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
– формує штатний розклад в межах затвердженого фонду заробітної плати;
– контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей, організацію лікувально-оздоровчої роботи;
– відповідає за стан педагогічної та виховної роботи в дитячому садку;
– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які  їх замінюють;
– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
– щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу дошкільного закладу та батьків  або осіб, які їх замінюють.
8.2. Постійно діючий колегіальний орган в дошкільному закладі  – педагогічна рада. До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови  батьківських  комітетів груп.
На засідання педагогічної ради можуть  бути запрошені представники  громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки  або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.
Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше 4-х разів на рік.
Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
         Педагогічна рада закладу:
– оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку по кожній віковій групі;
– розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному закладі;
– визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження працівників;
– аналізує результативність спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-відновлювальною роботою з дітьми;
– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;
– аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі;
– визначає шляхи співпраці дошкільного закладу  із сім’єю;
– розглядає питання здійснення художньо-естетичного виховання дітей та приймає відповідні рішення;
– розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного закладу;
– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
– затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
– розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.
8.3.   Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 70%, батьків – 30%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
         Загальні збори:
– приймають статут, зміни і доповнення;
– обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову,  встановлюють  термін її повноважень;
– заслуховують звіт завідувача дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
– розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
          8.4.У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради дошкільного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
 8.5. У дошкільному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної  роботи дошкільного закладу.
Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань – не менше ніж чотири рази на рік. Основними завданнями піклувальної ради є:
– співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
– сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, оздоровчої  бази дошкільного закладу;
– сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
– стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
– сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я  учасників навчально-виховного процесу;
– організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
– всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
– сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
8.6. У дошкільному закладі діє атестаційна комісія, яка створюється до 20 вересня кожного навчального року. Атестаційна комісія наділяється повноваженнями на увесь навчальний рік.
8.7. В дошкільному навчальному закладі діє тарифікаційна комісія, яка створюється наказом завідувача дошкільним закладом на 1 вересня кожного навчального року.
          8.8.В дошкільному навчальному закладі діє профспілкова організація,
яка уповноважує профспілковий комітет представляти і захищати права і
гарантії членів профспілки.
Профспілковий комітет – єдиний повноважений представник всіх
працівників дошкільного навчального закладу в колективних переговорах.
Профспілковий комітет:
укладає колективний договір між адміністрацією і профспілковим
комітетом;
здійснює контроль за дотриманням у закладі законодавства про оплату
праці, охорону праці, надання відпусток, матеріальної допомоги,
преміювання,заохочення,покарання працівників;
погоджує всі накази та розпорядження адміністрації стосовно графіків
роботи, тарифікації та атестації педагогічних працівників, створення будь
яких комісій.

IX. Майно дошкільного закладу

          9.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 28.12.1989 №503 у 1996 році дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку 8676 м, будівлю, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивний та ігрові майданчики та інші матеріальні цінності.
          9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами  і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.
          9.3. Дошкільний навчальний заклад не має службового житла.

X. Охорона праці в дошкільному навчальному закладі.

10.1 Нормативно-правовим підґрунтям організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі є ряд документів:  Закони України:  «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства», «Про охорону праці»; Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII; Положення: « Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства освіти i науки України від 01.08.01 № 563 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006      № 782) «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 18.04.2006  № 304 та зареєстровано в  Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680);Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року) та інші нормативно-правові документи.
10.2. Відповідальність за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників різних категорій і дітей покладається на керівника дошкільного навчального закладу.
10.3. Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності  вносяться у річний план роботи дошкільного навчального закладу та систематично розглядаються на виробничих нарадах, але не рідше 2 разів на рік.
10.4. Наказом керівника призначаються відповідальні за охорону праці в дошкільному навчальному закладі.
10.5. Організація роботи з охорони праці контролюється адміністрацією навчального закладу. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці (раз в 3 роки); перевірку знань педагогів відповідно до інструкцій; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із охорони праці (інструкції з охорони праці  переглядаються не рідше одного разу на 5 років); організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивного залу, музичного залу. майданчиків, групових кімнат і контроль за їх діяльністю.

ХІ. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

11.1 Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі його кошторису засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.
11.2 Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України « Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.
11.3. Джерелами формування кошторису дошкільного закладу є:
11.3.1.кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом.
11.3.2. надходження із загального фонду місцевого бюджету, що складається з коштів, які враховуються в розрахунках міжбюджетних трансфертів, згідно з нормативами фінансової забезпеченості, а також у разі необхідності та можливостей бюджету за рахунок надходжень, які не враховуються в розрахунках міжбюджетних трансфертів;
11.3.3. кошти спеціального фонду місцевого бюджету:
– надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством України;
– доходи від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;
– кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;
– кошти єдиного цільового  фонду міської ради;
– благодійні внески  фізичних та юридичних осіб;
– інші надходження, не заборонені законодавством України.
11.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством України, нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти, молоді та спорту.
11.5. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:
– придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
– отримувати благодійну допомогу від установ, організацій або фізичних осіб;
– здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством України.
Оренда приміщень допускається, якщо вона не погіршує умов перебування  вихованців та роботи педагогічних  працівників.
11.6.Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.
11.7. Дошкільний заклад є неприбутковою установою.

ХІІ. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

12.1. Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.
12.2. Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснює місцевими органами виконавчої влади.
12.3. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного
закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН , що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
12.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу відповідно до законодавства України.

ХІІІ.  Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу

13.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію дошкільного закладу приймає засновник або суд.
13.2.Реорганізація дошкільного закладу може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення в порядку, встановленому законодавством України.
 13.3.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії  до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.
 13.4. У  випадках реорганізації права та зобов’язання дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.
  13.5. При реорганізації і ліквідації дошкільного закладу ліквідаційною комісією вирішується питання щодо забезпечення вихованцям дошкільного закладу можливості подальшого  отримання  дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України, щодо оцінки наявного майна дошкільного закладу, складання ліквідаційного балансу і представлення його засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось.
Працівникам дошкільного закладу гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю.
13.6.Скасування державної реєстрації позбавляє дошкільний навчальний заклад статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. Дошкільний заклад вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог господарського Кодексу.
13.7. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію дошкільного закладу або припинення діяльності підлягає опублікуванню реєструючим органом місцевого самоврядування протягом 10 днів з дня припинення діяльності дошкільного навчального закладу.

Завідувач дошкільного
навчального закладу №21 «Оленка»                                           Н.М.Котляр